word PARTNER

MAAK MET ONS THE ABBEY MOGELIJK

 

Om de droom voor The Abbey te kunnen realiseren zijn we opzoek naar partners die willen financieel willen bijdragen aan dit prachtige project. Voor dit doel is de stichting "Vrienden van The Abbey" opgericht.

"Stichting vrienden van The Abbey" is een als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI, RSIN info volgt spoedig) en dus vrijgesteld is van schenkbelasting. Daarnaast zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer info volgt spoedig).

Op deze pagina vindt u de gegevens zoals voorgedragen door de belastingdienst.

Algemene gegevens

"Stichting Vrienden van The Abbey"

Pater Kustersweg 24

6267 NL cadier en Keer

info@vriendenvantheabbey.nl

RSIN: 860959260

Kamer van koophandel: 77285174

RekeningnummerIBAN: NL 12 INGB 0007 1171 79                              
BIC: INGBNL2A

Bestuur

In het bestuur van de Stichting "Vrienden van The Abbey" zijn de functies opgenomen van een voorzitter, secretaris, penningmeesterword en eventuele bestuursleden. In het bestuur zitten Wybren van Keulen, Wouter van Twillert en Bert de Hoop. 

Doelstelling Stichting

De doelstelling van de Stichting "Vrienden van The Abbey" is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt:

De Stichting heeft ten doel het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. het, aanbieden en geven van maatschappelijk ondersteunende begeleiding al dan niet in groepsverband, alsmede het verzorgen van conferenties en cursussen;

 2. het ondersteunen, adviseren, trainen en coachen van kerken, organisaties, bedrijven en individuen aan de hand van de Bijbel, tot genezing, herstel en vrijheid in Christus;

 3. het organiseren van samenkomsten waarin christenen hun geloof kunnen beleven;

 4. het werven, beheren en onderhouden van gebouwen en andere accommodaties, die worden gebruikt voor de activiteiten genoemd onder lid a, b en c;

 5. het doen exploiteren dan wel financieel ondersteunen van organisaties en voorzieningen met een doelstelling die valt onder het beschrevene in lid a, b en c;

 6. het vormen en actief werven van vermogen uit schenkingen, erfstellingen en/of legaten om uit de opbrengsten daarvan op langere termijn de doelstelling van de stichting te kunnen verwezenlijken;

 7. het ondersteunen van de werkzaamheden van Stichting Kingdom Lifestyle Resource Center, Stichting Kingdom Lifestyle Training Center en/of de daarmee verbonden instellingen, voor zover deze zijn gerelateerd aan de doelstelling van de stichting;

 8. alsmede het verrichten van al datgene wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan, naar het oordeel van het bestuur bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen voor hun bestuurlijke werkzaamheden geen loon, maar kunnen wel gemaakte kosten uit naam van de Stichting "Vrienden van The Abbey"declareren. De Stichting "Vrienden van The Abbey"heeft geen personeel in dienst en dus ook geen personele kosten.

Financiën

Maandelijks wordt er een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven van de "Stichting Vrienden van The Abbey"en deze wordt opgestuurd naar de bestuursleden. Jaarlijk word er een jaarverslag gemaakt over de gang van zaken en het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt ondertekend door de bestuurders en gepubliceerd op deze website.

Documenten

- Beleidsplan

 

 

Bezoekadres en Locatie bijbelschool

Pater Kustersweg 24
6267 NL Cadier en Keer

Nederland

IBAN: NL15RABO0335275338

KVK: 73068489 

info@kingdomlifestyle.nl

school@kingdomlifestyle.nl

Postadres

Stichting Kingdom Lifestyle

Pater Kustersweg 24

6267 NL Cadier en Keer

Anbi

Stichting Vrienden van The Abbey

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • YouTube

© 2019 by Kingdom Lifestyle